Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) [„RODO”], przekazujmy następujące informacje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gustaw Gemini spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Łyskowskiego 18, 71-641 Szczecin („ADO”).
 2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email: iod@gustawgemini.pl.
 3. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Pozostałe dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna jest wyraźna zgoda na ich przetwarzanie.
  Za Państwa zgodą ADO będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w innych procesach rekrutacyjnych.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem danych osobowych jest ADO, np. firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.
 5. Państwa dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż 12 miesięcy od wysłania aplikacji.
 6. Mają Państwo prawo:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) do sprostowania danych;
  c) do ograniczenia przetwarzania danych;
  d) do usunięcia danych;
  e) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. W zakresie w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 

Zaufali Nam

 
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij